Yamaha R1 Forum: YZF-R1 Forums banner
1 - 20 of 42 Posts

·
In love with my bike!
Joined
·
21 Posts
Discussion Starter · #1 ·
I am a member of the forum for some time now and haven't seen any greek members...So i've been wondering are there any??? I live in Thessaloniki and used to own :cryin... an R6 (sold it a few months ago).Now i'm trying to buy an R1 and hope to do it soon!!!
 

·
In love with my bike!
Joined
·
21 Posts
Discussion Starter · #3 ·
How can this be possible m8??? You should come asap!!! I just whish there were more greeks who are crazy about the R1 like me and you and ALL the others here!!! I'm lonely...:cryin :cryin !!!
 

·
In love with my bike!
Joined
·
21 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Nice!! I am a student a the university of Thessaloniki and i have some friends from Samos...my parents (and me of course) are from Komotini
 

·
Dad, don't fall ......
Joined
·
20 Posts
Someone called me ?

I am Greek, I live in Thessaloniki, I have a '04 R1.

Contact me .....


And, in Greek :

Må öþíáîå êáíåßò ;
Óáëïíéêéüò ìå R1.
Ãéá åðéêïéíþíçóå....
 

·
In love with my bike!
Joined
·
21 Posts
Discussion Starter · #9 ·
¢íôå ñå áññþóôéá ÅëëáäÜñá!!! Ðïý åßóáé ñå áäåñöÝ? Êáé ãù ôüóï êáéñü íïìßæù ïôé åßìáé ìüíïò... Óå ðïéá ðåñéï÷Þ ìÝíåéò? Åãþ åßìáé öïéôçôÞò óôï Á.Ð.È.
 

·
Dad, don't fall ......
Joined
·
20 Posts
Óôçí Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, áðÝíáíôé áðü ôï åêêëçóÜêé ôïõ Éððïêñáôåßïõ Íïóïêïìåßïõ , èá äåéò Ýíá êüêêéíï R1.
ÐÝñíá üðïôå èÝëåéò, Ý÷ïõìå êáëÞ ðáñÝá êáé áêüìç êáëýôåñï êáöÝ......

And for the members that don't understand greek :

I found him - we are in the same town.
 

·
In love with my bike!
Joined
·
21 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Ðëáêá êáíåéò...åãù ìåíù Ãáìâåôôá ëéãï ðñéí ôï éððïêñáôåéï...åëåïò!!!!!We are not only in the same town but also live at the same neibourhood!!!
 

·
In love with my bike!
Joined
·
21 Posts
Discussion Starter · #13 ·
I'm in Komotini at the moment i'll be back in Thessaloniki in a few days probably...Sunday. Hope to meet you then! Too bad i sold my R6 we could go for soe really nice rides...
 

·
In love with my bike!
Joined
·
21 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Hope to meet you some day m8! You and all the other R1 freaks...I'm coming back to thessaloniki in a couple of days hope to meet asotos then!
 

·
Mars: Here we go!
Joined
·
3,005 Posts
damn there is a lot of aaaAA^^ in your language, I know some too souvlaki, baklava and saramuta,, :beer
 
1 - 20 of 42 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top